ابزار وبلاگ

شهید :: انا المجنون

انا المجنون

میعادگاه عاشقان حسینی

انا المجنون

میعادگاه عاشقان حسینی

حواسمان هست یا نــــــــه !... اگر شهید نشویم، باید بمیریـم ... <<>>
1 2 3 4 5 6 7 8
<<>>
------ آقا چقدر نام شما مزه می دهد.. ----
دایی جونم..

شهید سید مسعود مؤیدی
تاریخ تولد 1345
تاریخ شهادت 1362/12/08
محل شهادت : جزیره مجنون
نام عملیات: خیبر
پیامک
نویسندگان
---- لب های من عسل شده از گفتن حسین ---
عمو جونم..

شهید سید کمال الدین مؤیدی
تاریخ تولد 1342/02/04
تاریخ شهادت 1364/11/22
محل شهادت : فاو
عملیات: ولفجر8
بر هر که بود ضد "ولایت" لعنت..


لحظه های انتظار..


حرفهایتان
  • ۵ آذر ۹۴، ۱۳:۳۷ - ❤منتـــظر المـهـدی❤
    عالی ++....

آخرین مطالب

۸۰ مطلب با موضوع «شهید» ثبت شده است

با ارسال یک پیامک با محتوای تاریخ تولد خود ( روز و ماه ؛ مثلا : 3 آبان ) به شماره

30008130008130

دوست آسمانی خود ، شهیدی که در روز تولد شما به شهادت رسیده را بشناسید

و شادی روحش صلواتی تقدیم کنید.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۸:۴۱
seyed ahmad

سالگرد شهادتت مبارک عموجان..

حرف دیگری نیست جز شرمندگی..


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۴۳
seyed ahmad

یکی صورتشو آرایش کرد و رفت جلو دوربین، واسه لایک..
.
.
.
.
.
.
یکی بند پوتینشو محکم کرد و رفت روی مین، واسه خاک...

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۰۳:۴۳
seyed ahmad

امام خامنه ای:
همین شهدای برجسته‌ی دنیای اسلام، همین شهید عزیزی که به وسیله‌ی صهیونیستها به شهادت رسید، اینها افتخار میکردند که بچه‌های امامند؛ خودشان را فرزند امام میدانستند. این شهید حاج عماد خودش را فرزند امام میدانست. ۱۳۸۶/۱۱/۲۸»


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۰۱:۵۱
seyed ahmad

((شعر نامه ى یک دختر جانباز  به سران))

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا اﮔﻪ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﺎ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪه

ﻧﺎﻣﻪ‌ی ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪه

ﻏﻢ‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻮو ﻗﻠﺒﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ رو ﺑﻔﻬﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻪ

وزرا ، آی وﮐﻼ ، آی رﺋﯿﺲ‌ﻫﺎی ﺑﯽ‌وﻓﺎ

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ زدﯾﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮن ﺷﻬﺪا

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺪا ﺑﺸﻦ

ﺟﺎﻧﺒﺎزا وﺳﯿﻠﻪ‌ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻦ

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺟﺎﺗﻮن رو ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﺐ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﺧﻨﮑﯽ وﯾﻼﻫﺎﺗﻮن رو ﺑﺎ ﺗﺐ یه شب ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ راه ﺑﺮﯾﺪ ؟

اوﻧﻄﻮری دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎه ﺑﺮﯾﺪ

ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ زِ ﮔﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟

ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﺶ‌ﻫﺎ ﺗﻮی ﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟

ﺷﻤﺎل و ﮐﯿﺶ و دﺑﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺪاره

ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ اوﻧﺠﺎ دﯾﮕﻪ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺪاره

اوﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ‌ی دارو و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺪاره

ﺑﺎﯾﺪم ﺑﮕﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺪاره

ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺎم ﺧﺪا ﭼﻪ زود ﺣﺮوم ﻣﯿﺸﻪ

وﺳﻂ ﺑﺮج ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﻢ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ

ﺑﺎ دل ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

از رﻓﻘﺎی دﯾﮕﻪ‌اش ﯾﻪ ﮐﻢ ﭘﻮل دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاد

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎﺗﻮن ﻣﺜﻞ روزه

ﻧﻤﯿﺨﻮاد واﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎم ، ﺳﻨﮓ ِدﻻﺗﻮن ﺑﺴﻮزه

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮو اﻓﻄﺎری‌ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ‌ﺗﻮن

ﻫﻤﻪ ﺟﻮر آدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﺮد و ﮐﻠﻮن

روزه‌ﻫﺎﺗﻮن ﻗﺒﻮﻟﻪ ، اﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮﯾﺪ وﻟﯽ

از راﻫﯽ ﻧﺮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﺑﺮا ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎزم ﻧﻤﯽ‌ﻣﻮﻧﻪ

ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل دﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزم ﻧﻤﯽ‌ﻣﻮﻧﻪ

ﺳﮑﻪ و ﺗﺮاول‌ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ

دردا ﻣﺎل ،ﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮو ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺎل ﻣﺎ

ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺎل ﺷﻤﺎ و دردا ﻣﺎل ﻣﺎ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۴۰
seyed ahmad

بسم الله الرحمن الرحیم


"فرازهایی از مناجات پاسدار شهید سید کمال الدین مؤیدی"


خدایا به ما توفیقی عنایت کن که در قُرب تو قرار گیریم. خدا ما را هم بپذیر هر چند بار گناهمان سنگین است و زیاد، ولی خدا صفات تو مطلق است و صفات تو از همه چیز برتر است. هرچند گناه ما زیاد باشد، خدایا صفت عفو و بخشش تو بزرگتر از آن است. خدایا نمی توانیم ناامید باشیم از رحمتت، خودت فرمودی که ناامید نباشیم که نا امیدی گناه بزرگی است ولی خدایا وقتی به گناهان خودمان نظر می کنیم دیگر جائی برای امید نمی بینیم. خدایا فرمودی ناامید نباشیم اطاعت می کنیم، ولی خدایا خودت رحتمی کن و توفیقی عنایت کن ما را هم در زمرهً "جندالله" قرار بده. خدایا گناهانمان را ببخش و بیامرز.

اسرای ما را از زندانهای عراق نجات بده. خدایا به آبروی محمد (ص) و آل محمد (ص) همه گناهکاران را توفیق توبه و استعاذه ای حقیقی عنایت فرما.

خدایا دشمنان اسلام شهدائی چون شهید مدنی ، شهید صدوقی،  شهید دستغیب و شهید اشرفی را از امت ما گرفتند، خدایا به آبروی رسول الله و به ارواح طیبه شهدا قسمت می دهم توفیق توبه را از آنان بگیر. این عزیزان بودند که اسلام را به ما شناساندند، این مردان حق بودند که به ما یاد دادند برای اسلام جانبازی کنیم. خدایا سایه ی این عزیزان و این مردان حق را از سر ما کم مکن.

خدایا دشمنان اسلام دست به دست هم دادند، از شرق و غرب همه عالم متحد شدند برای ریشه کن کردن اسلام، خدایا به عزت قرآن و به عزت اسلام قسمت می دهم خودت نگهدار این انقلاب و اسلام باش.

خدایا به رسول الله قسمت میدهم، ستاره های انقلابمان را گرفتند، تو این خورشید عزیز را برای انقلاب و اسلام نگهدار. خدایا سایه ی این رهبر عظیم الشان را از سر این امت و همه مستضعفین جهان کوتاه مفرما.

خدایا بما هم توفیقی عنایت فرما در جهاد شرکت کنیم و در رکاب امام زمانت باشیم، با دشمنان بجنگیم و اگر لطفی کردی در راه رضای تو کشته بشویم.

خدایا با بدن قطعه قطعه محشورم کن، سیدالشهداء سرش را از بدنش جدا کردند خدایا نصیبم کن، اباالفضل دستانش را قطع کردند خدایا نصیبم کن.

خداوندا اگر مقدر نساختی شهادت را برای ما، خدایا به عزتت قسمت می دهم همه ی آن نعمت هائی که به ما دادی از ما بگیر، چون که نمی توانیم جوابگوی این نعمت ها باشیم. خدا نمی توانیم شکرگذار این لطف باشیم چرا که شکر نعمت های خدا زمانی میسر است که از آنچه او عنایت کرده تنها برای رضای خدا استفاده شود و برای کلیه نعمت ها این امر در هنگام شهادت تحقق می یابد.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی ، حتی کنار مهدی ، خمینی را نگهدار
"وصیت نامه شهید سید کمال الدین مؤیدی"

   بسم الله الرحمن الرحیم

                                                              استعینو بالصبر و الصلاه

الللهم انی اسئلک توفنی مسلما والحقنی بالصالحین

اینجانب سید کمال الدین مویدی در تاریخ 19/8/64 به فرمان امام عزیزمان مبنی بر اینکه جبهه رفتن واجب کفایی است به جبهه عزیمت نمودم و چند تذکر دارم که به عنوان وصیت به حضورتان عرض میکنم :

اول اینکه بنا به ایه قران شما را سفارش به صبر و سفلرش به حق میکنم هرچند کوچکتر از ان هستم ولی چه کنم که این وصیت نامه وظیفه است

سفارش به حق میکنم :و خدایا تو شاهد باش آنچه که می گویم فقط برای رضای توست به کسانی عرض میکنم که هنوز در حق بودن انقلاب شک دارندشما را به خدا چسمانتان را باز کنید و ببینید دست خدا را که از استین این ملت بیرون امده ببینید که این ملت به جرم اینکه گفته اند ما احکام خدا را میخواهیم اجرا کنیم چگونه مورد هجوم دشمنان واقع شده شما را به خدا دیگر تضعیف نکنید این انقلاب را ،تضعیف نکنید اسلام را، نپسندید که دشمنان خدا و پیامبر بر مسلمین حکومت کنند ، ساده لوح نباشید و باور نکنید قران سرنیزه کردن دشمنان را ،همه شما میدانید خلوص رزمندگان را همه شما میبینید امداد های الهی را ، حاشا نکنید والله مورد لعن و نفرین ائمه اطهار(ع) واقع میشوید اگر پشت به این انقلاب و امام بکنید ،فقط یک ایه از قران را یاداوری میکنم ان شالله که موثر واقع شود (ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که فاسقی خبری را برای شما آورد بینه بخواهید دلیل محکم بخواهید مبادا که به قومی از روی جهالت ستم کنید و بعد صبح کنید در حالی که از کرده خود پشیمان هستید) شما را به خدا خودتان قضاوت کنید آیا رادیوهای بیگانه مومن هستند یا فاسق؟

 

                                                                                                سید کمال الدین مؤیدی 64/11/12

                                                  

                                                 

محل دفن

بهشت زهرا ، قطعه  53 ، ردیف 79 ، شماره 1
                              

                                          


                     "جهت نمایش تصاویر در سایز اصلی بر روی عکسها کلیک کنید"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۱۵:۱۰
seyed ahmad

نازنینم رهبرم

روز جانباز است امروز..

مبارک بادتان جانم فدایت..۱۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۴۴
seyed ahmad

یاران به بسم الله گفتن رد شدند از آب
ما ختم قرآن کردیم و درگیر مردابیم . .


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۰
seyed ahmad

نـــه خــوابـــَست

نـــه مــَست

و

نــه خـــُمـــار

فقــط سیــــنه اَش از " گــاز ِ شـــیمیایی " خـــرابــَســـت ...

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۱
seyed ahmad

واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن.
داوطلب زیاد بود ...
قرعه انداختند.
افتاد بنام یه..
همه اعتراض کردند الا یه پیرمرد!
گفت: " چیکار دارید! بنامش افتاده دیگه! "
بچه ها از پیرمرد بدشون اومد.
دوباره قرعه انداختند بازم افتاد بنام همون.. .
بلافاصله خودش رو به صورت انداخت رو سیم خاردار.
بچه ها با بی میلی و اجبار شروع کردن به رد شدن از روی بدن..
همه رفتن الا پیرمرد.
گفتند: " بیا! "
گفت " نه! شما برید! من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش!
مادرش منتظره!
کجایید مران بی ادعا..

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۰
seyed ahmad

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب