ابزار وبلاگ

شهید :: انا المجنون

انا المجنون

میعادگاه عاشقان حسینی

انا المجنون

میعادگاه عاشقان حسینی

حواسمان هست یا نــــــــه !... اگر شهید نشویم، باید بمیریـم ... <<>>
1 2 3 4 5 6 7 8
<<>>
------ آقا چقدر نام شما مزه می دهد.. ----
دایی جونم..

شهید سید مسعود مؤیدی
تاریخ تولد 1345
تاریخ شهادت 1362/12/08
محل شهادت : جزیره مجنون
نام عملیات: خیبر
پیامک
نویسندگان
---- لب های من عسل شده از گفتن حسین ---
عمو جونم..

شهید سید کمال الدین مؤیدی
تاریخ تولد 1342/02/04
تاریخ شهادت 1364/11/22
محل شهادت : فاو
عملیات: ولفجر8
بر هر که بود ضد "ولایت" لعنت..


لحظه های انتظار..


حرفهایتان
  • ۵ آذر ۹۴، ۱۳:۳۷ - ❤منتـــظر المـهـدی❤
    عالی ++....

آخرین مطالب

۷۵ مطلب با موضوع «شهید :: شهید» ثبت شده است

با ارسال یک پیامک با محتوای تاریخ تولد خود ( روز و ماه ؛ مثلا : 3 آبان ) به شماره

30008130008130

دوست آسمانی خود ، شهیدی که در روز تولد شما به شهادت رسیده را بشناسید

و شادی روحش صلواتی تقدیم کنید.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۸:۴۱
seyed ahmad

یکی صورتشو آرایش کرد و رفت جلو دوربین، واسه لایک..
.
.
.
.
.
.
یکی بند پوتینشو محکم کرد و رفت روی مین، واسه خاک...

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۰۳:۴۳
seyed ahmad

امام خامنه ای:
همین شهدای برجسته‌ی دنیای اسلام، همین شهید عزیزی که به وسیله‌ی صهیونیستها به شهادت رسید، اینها افتخار میکردند که بچه‌های امامند؛ خودشان را فرزند امام میدانستند. این شهید حاج عماد خودش را فرزند امام میدانست. ۱۳۸۶/۱۱/۲۸»


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۰۱:۵۱
seyed ahmad

((شعر نامه ى یک دختر جانباز  به سران))

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا اﮔﻪ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﺎ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪه

ﻧﺎﻣﻪ‌ی ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪه

ﻏﻢ‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﻮو ﻗﻠﺒﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ رو ﺑﻔﻬﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻪ

وزرا ، آی وﮐﻼ ، آی رﺋﯿﺲ‌ﻫﺎی ﺑﯽ‌وﻓﺎ

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ زدﯾﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮن ﺷﻬﺪا

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺨﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺪا ﺑﺸﻦ

ﺟﺎﻧﺒﺎزا وﺳﯿﻠﻪ‌ی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻦ

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺟﺎﺗﻮن رو ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﺐ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﺧﻨﮑﯽ وﯾﻼﻫﺎﺗﻮن رو ﺑﺎ ﺗﺐ یه شب ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ راه ﺑﺮﯾﺪ ؟

اوﻧﻄﻮری دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎه ﺑﺮﯾﺪ

ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﯽ زِ ﮔﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟

ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮﮐﺶ‌ﻫﺎ ﺗﻮی ﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟

ﺷﻤﺎل و ﮐﯿﺶ و دﺑﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺪاره

ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ اوﻧﺠﺎ دﯾﮕﻪ ﮐﻪ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺪاره

اوﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ‌ی دارو و ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺪاره

ﺑﺎﯾﺪم ﺑﮕﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺪاره

ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﺎم ﺧﺪا ﭼﻪ زود ﺣﺮوم ﻣﯿﺸﻪ

وﺳﻂ ﺑﺮج ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﻢ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ

ﺑﺎ دل ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

از رﻓﻘﺎی دﯾﮕﻪ‌اش ﯾﻪ ﮐﻢ ﭘﻮل دﺳﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاد

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎﺗﻮن ﻣﺜﻞ روزه

ﻧﻤﯿﺨﻮاد واﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎم ، ﺳﻨﮓ ِدﻻﺗﻮن ﺑﺴﻮزه

آی اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮو اﻓﻄﺎری‌ﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ‌ﺗﻮن

ﻫﻤﻪ ﺟﻮر آدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺧﺮد و ﮐﻠﻮن

روزه‌ﻫﺎﺗﻮن ﻗﺒﻮﻟﻪ ، اﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮﯾﺪ وﻟﯽ

از راﻫﯽ ﻧﺮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﺑﺮا ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺪوﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎزم ﻧﻤﯽ‌ﻣﻮﻧﻪ

ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل دﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزم ﻧﻤﯽ‌ﻣﻮﻧﻪ

ﺳﮑﻪ و ﺗﺮاول‌ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ

دردا ﻣﺎل ،ﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮو ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺎل ﻣﺎ

ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺎل ﺷﻤﺎ و دردا ﻣﺎل ﻣﺎ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۴۰
seyed ahmad

نازنینم رهبرم

روز جانباز است امروز..

مبارک بادتان جانم فدایت..۱۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۴۴
seyed ahmad

یاران به بسم الله گفتن رد شدند از آب
ما ختم قرآن کردیم و درگیر مردابیم . .


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۰
seyed ahmad

نـــه خــوابـــَست

نـــه مــَست

و

نــه خـــُمـــار

فقــط سیــــنه اَش از " گــاز ِ شـــیمیایی " خـــرابــَســـت ...

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۱
seyed ahmad

واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن.
داوطلب زیاد بود ...
قرعه انداختند.
افتاد بنام یه..
همه اعتراض کردند الا یه پیرمرد!
گفت: " چیکار دارید! بنامش افتاده دیگه! "
بچه ها از پیرمرد بدشون اومد.
دوباره قرعه انداختند بازم افتاد بنام همون.. .
بلافاصله خودش رو به صورت انداخت رو سیم خاردار.
بچه ها با بی میلی و اجبار شروع کردن به رد شدن از روی بدن..
همه رفتن الا پیرمرد.
گفتند: " بیا! "
گفت " نه! شما برید! من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش!
مادرش منتظره!
کجایید مران بی ادعا..

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۰
seyed ahmad

و تو ای بانو !
همین را بدان و بس .
صدام و جنگ و مین و ترکش همه اش بهانه بود
{شهید} فقط خواست ثابت کند
" چادر " در این سرزمین
تا بخواهی فدایی دارد ..

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۳۶
seyed ahmad

ما که رفتیــم ، مادر پیــری دارم و یک زن و سه بچه قدو نیــم قد 
از دار دنیــا چیـزی ندارم جز یــک پیــام :
قیــامت یقـه تان را میگیــرم اگـر ولی فقیــه را تنها بگذاریــد.

• وصیتنامه شهیــد مجید محمدی •

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۳ ، ۱۵:۱۳
seyed ahmad

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب